Algemene voorwaarden:

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Praktijk Just for You:
Bedrijf Natasja Boers, Klankschaal- en Hypnotherapeut, lid van de Beroepsvereniging Vereniging Hypnose Experience Nederland (VHEN) http://www.hypnoseexperience.nl lidmaatschapnummer;161044.
Tevens in het bezit van Nederlandse; Diploma Hypnotherapie Master Practioner en Practitioner, IEMT practitioner, Access Bars, Energetic Facelift, Reiki Master en Klankschaal Therapeut handelende als zelfstandig gevestigd Klankschaal- en Hypnotherapeut;
Cliënt: de persoon aan wie door de hypnotherapeut advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de hypnotherapeut wordt uitgeoefend;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de hypnotherapeut is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
Praktijk Just for You geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
Praktijk Just for You kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Praktijk Just for You de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Indien u gebruik maakt van mijn diensten dan gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens en audio opnamen van sessies voor het uitvoeren van de door u gevraagde dienst.

Artikel 4: Verzamelde persoonsgegevens
Jouw privacy is voor mij heel belangrijk. Ik doe mijn uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en mijn dienstverleningen aan jou te waarborgen, heb ik wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Praktijk Just for You verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Dat geldt ook voor audio opnamen van de sessies.

Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

Het verlenen en factureren van mijn diensten;
Opslag van klantgegevens in mijn databank, om de overeenkomst tussen jou en Praktijk Just for You te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht
Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
De verstrekking van informatie of aanbiedingen;
Indien je dit wenst kun je alle gegevens die ik noteer en opsla in het cliënt dossier programma van MijnDiAd.nl opvragen en daar inzicht in krijgen. Info hierover kun je tijdens jouw bezoek aan mijn praktijk opvragen. Er is geen toegankelijkheid van anderen en ook heb je in de dossiers van anderen geen toegang.
De gegevens zijn op dit moment alleen inzichtelijk voor mij als zorgaanbieder. Dit is in overeenstemming met de wet AVG.

Artikel 5: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij Praktijk Just for You hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Praktijk Just for You geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Praktijk Just for You gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 6: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt Praktijk Just for You de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Praktijk Just for You is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Praktijk Just for You beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 7: Intellectueel eigendom
Praktijk Just for You behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Praktijk Just for You noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Praktijk Just for You verstrekt zijn.

Artikel 8: Betaling
Betaling aan Praktijk Just for You dient contant, via tikkie of via bankoverschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt desgewenst een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening via bankoverschrijving voorafgaande de eerste sessie plaatsvindt, betaald te hebben of cliënt dient de rekening contant of via tikkie ter plekke, na afloop van de (eerste) sessie, te betalen. Bij boeking van een traject dient cliënt het volledige bedrag van het traject in één keer te betalen.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
Praktijk Just for You heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de hypnotherapeut is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De hypnotherapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Praktijk Just for You verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Praktijk Just for You.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Praktijk Just for You verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Praktijk Just for You nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Praktijk Just for You om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Praktijk Just for You ten allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Praktijk Just for You is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Praktijk Just for You heeft cliënt kennis genomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte dat Praktijk Just for You geen arts, medisch specialist of erkend medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medisch zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners.

Dat cliënt op de hoogte is dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines. De sessies van Praktijk Just for You zijn geen vervanging van de behandelingen van een arts en/of specialist.

Dat cliënt begrijpt dat de sessies van Praktijk Just for You nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van cliënt.

Dat cliënt heeft begrepen dat de diensten van Praktijk Just for You door cliënt op vrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties.

Dat cliënt duidelijk door Praktijk Just for You is geïnformeerd dat cliënt niet stopt met haar medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.

Dat cliënt begrijpt dat hypnotherapie geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.

Dat cliënt haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zult voortzetten of laten en cliënt begrijpt dat Praktijk Just for You geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de hypnotherapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.
Praktijk Just for You: Spoorsingel 22 Beverwijk